Numer wpisu:6357

Data wpisu:04/07/2016

Data wydania wyroku:01/22/2016

Sygnatura akt: XVII AmC 32997/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Maria Renata Bali

Oznaczenie pozwanego:Marek Masny - MAGENDA Marek Masny z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Ewentualne spory w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony mogą poddać do oceny przez Komisję Etyki Zawodowej przy WSPON lub rozstrzygnięciu przez właściwy dla miejsca siedziby Pośrednika sąd powszechny"

Branża:Nieruchomości


Powrót