Numer wpisu:4168

Data wpisu:01/10/2013

Data wydania wyroku:11/20/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 5375/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Piotr Kolecki

Oznaczenie pozwanego:Abra Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Reklamacje należy zgłosić do BOK Sklepu w formie pisemnej na druku Protokół reklamacji e-mailem na adres e-sklep@abra.krakow.pl lub faxem na numer (12) 296 82 29. Reklamacje w innej formie nie będą przyjmowane"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót