Numer wpisu:2411

Data wpisu:07/05/2011

Data wydania wyroku:03/10/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1161/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Maciej Jan Lipka

Oznaczenie pozwanego:Massandra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Postanowienie uznane za niedozwolone:§ 8 ust 3 i § 8 ust 2 "W przypadku zmiany stawki podatku VAT przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ceny ulegną zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT wg stanu obowiązującego w dniu podpisywania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011 r. - VI Wydział Cywilny (sygn. akt VI ACa 697/10)

Branża:Nieruchomości


Powrót