Numer wpisu:916

Data wpisu:11/07/2006

Data wydania wyroku:09/11/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 157/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:„OKF” Sp. z o.o. w Mikołowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Zamawiającego zostanie on obciążony kosztami obsługi reklamacji poniesionymi przez Wykonawcę w tym kosztami związanymi z przyjazdem serwisu”

Branża:Sprzedaż konsumencka

Wyrok:

Powrót