Numer wpisu:5980

Data wpisu:02/19/2015

Data wydania wyroku:09/18/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 1738/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Mariusz Kloc - Multikapitał "Emka Nieruchomości" w Toruniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku dokonania transakcji objętej niniejszą umową bez udziału POŚREDNIKA z klientem wskazanym przez POŚREDNIKA, bez względu na okoliczności, nawet w okresie dwóch lat po rozwiązaniu niniejszej umowy, niezależnie od obowiązku zapłaty prowizji, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości określonej w pkt. 8 tej umowy"

Branża:Nieruchomości


Powrót