Numer wpisu:1270

Data wpisu:10/30/2007

Data wydania wyroku:10/19/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 114/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Asbud Piaseczno Sp. z o. o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Zwrot nastąpi, po pomniejszeniu łącznej kwoty nominalnej uiszczonych rat o kwotę kary umownej w wysokości 10% ceny lokalu oraz inne kwoty należne inwestorowi w myśl postanowień niniejszej umowy w związku z wykonaniem przez niego prawa odstąpienia w trybie ust 1"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2007 r. (Sygn akt VI ACa 107/07)

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót