Numer wpisu:2154

Data wpisu:02/04/2011

Data wydania wyroku:11/03/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 1152/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Anna Voit i Maciej Voit

Oznaczenie pozwanego:Lokaty Budowlane S.A. w Warszawie dawniej Osiedle Poniatowskie sp. z o.o. z/s w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku rozwiązania Umowy z winy Zamawiającego Wykonawca zwróci sumę dokonanych wpłat bez waloryzacji i oprocentowania pomniejszoną o karę umowną w wysokości 10% wartości segmentu i ewentualne odsetki ustawowe za nieterminową wpłatę zaliczek w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy na przedmiotowy segment z nowym klientem i dokonania przez niego wpłaty I raty"

Branża:Nieruchomości


Powrót