Numer wpisu:2591

Data wpisu:10/03/2011

Data wydania wyroku:04/27/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 890/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie praw na rzecz ochrony konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Sławomir Grzeszczak

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku rezygnacji z imprezy przez Uczestnika, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, Uczestnika obciążają koszty poniesione w związku z dokonaną rezerwacją, przy czym wysokość kosztów wynosi:
a. 50 PLN od osoby w razie rezygnacji zgłoszonej na 31 lub więcej dni, przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy,
b. 20% ceny imprezy w razie rezygnacji złożonej między 30-tym a 21- szym dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,
c. 50% ceny imprezy w razie rezygnacji złożonej między 20-tym a 15-tym dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,
d. 80% ceny imprezy w razie rezygnacji złożonej między 14-tym a 8-mym dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,
e. 90% ceny imprezy w razie rezygnacji złożonej między 7-mym a dniem rozpoczęcia imprezy."

Branża:Turystyka


Powrót