Numer wpisu:758

Data wpisu:06/20/2006

Data wydania wyroku:04/06/2006

Sygnatura akt:Sygn. Akt XVII AmC 48/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Student przenosi na Uczelnię autorskie prawa majątkowe do swojej pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej) przygotowanej w ramach studiów realizowanych w SWSPiZ. Przeniesienie praw autorskich następuje nieodpłatnie na wszystkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych”

Branża:Edukacja

Wyrok:

Powrót