Numer wpisu:2471

Data wpisu:08/08/2011

Data wydania wyroku:03/30/2009

Sygnatura akt:XVII AmC 124/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Spółka Mieszkaniowa Salwator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:§ 2 pkt 2 Przedwstępnej umowy sporządzonej "strony uzgadniają termin wybudowania budynku ww mieszkalno-wielorodzinnego oraz przekazania opisanego w § 1 niniejszej umowy lokalu mieszkalnego: II kwartał 2005, z tym, że niezawinione opóźnienie w realizacji inwestycji ze strony realizatora do 3 miesięcy nie wywołuje negatywnych skutków prawnych. Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży nastąpi w terminie 30 dni od daty naliczenia całej ceny sprzedaży i po przekazaniu opisanego w § 1 niniejszej umowy lokalu mieszkalnego"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2010 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 124/10)

Branża:Nieruchomości


Powrót