Numer wpisu:4079

Data wpisu:12/03/2012

Data wydania wyroku:07/20/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 1001/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:KMW Residental Sp. z o. o.

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku odstąpienia od umowy z powodu wskazanego w ust. 1 SPRZEDAJĄCY zwróci NABYWCY sumę otrzymanych wpłat pomniejszoną o 10% ceny. Zwrot wpłat, nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy"

Branża:Nieruchomości


Powrót