Numer wpisu:4553

Data wpisu:04/25/2013

Data wydania wyroku:09/30/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 3876/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Bogumiła Łabińska, Grzegorz Piątkowski

Oznaczenie pozwanego:Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"§ 6 ust. 3 - Jednocześnie Kupujący oświadczają, iż w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej stosownie do treści art. 101 Kodeksu Cywilnego, pod warunkiem zaistnienia następujących przyczyn: zapłaty całej Ceny, przejścia prawa do współposiadania i korzystania z Garażu oraz wydania Miejsc Postojowych do wyłącznego korzystania Kupującym, to jest w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa, zrzekają się prawa do odwołania tego pełnomocnictwa oraz postanawiają, iż nie wygaśnie ono w przypadku ich śmierci lub rozwiązania Spółki, przy czym Spółka będzie uprawniona, aby w Umowie Sprzedaży złożyć oświadczenie, iż nastąpiło spełnienie się tych warunków"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2012 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 480/12) oddalający apelację pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Branża:Nieruchomości


Powrót