Numer wpisu:389

Data wpisu:05/05/2005

Data wydania wyroku:12/02/2004

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 9/04

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Tomasz Banasiak

Oznaczenie pozwanego:Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Dach-Bud” Sp. z o.o. we Wrocławiu

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W przypadku odstąpienia Kupującego od niniejszej umowy, Sprzedający dokona zwrotu nominalnej wartości wpłaconych przez Kupującego środków pieniężnych w terminie 14 dni od daty wprowadzenia przez Sprzedającego nowego Kupującego z potrąceniem 5% wartości lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy, bez powiadomienia na piśmie”

Branża:Nieruchomości


Powrót