Numer wpisu:5225

Data wpisu:08/28/2013

Data wydania wyroku:09/23/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2186/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jarosław Knieć

Oznaczenie pozwanego:Syndyk masy upadłości Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. w upadłości likwidacyjnej w Krośnie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszystkie spory, mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży zawartej w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót