Numer wpisu:4657

Data wpisu:05/20/2013

Data wydania wyroku:03/26/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 2126/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:"Keratronik" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Keratronik ponosi wobec Abonenta odpowiedzialności w zakresie poniesionej przez Abonenta straty z wyłączeniem utraconych korzyści i przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 3-6 poniżej"

Branża:Inne usługi


Powrót