Numer wpisu:1036

Data wpisu:02/20/2007

Data wydania wyroku:12/07/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 172/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Andrzej Szeliński

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domena” z/s w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku zmiany planowanego terminu inwestycji. Jedyną formą rekompensaty z tego tytułu jest wypłacenie członkowi uzyskanych od wykonawcy kar umownych w wysokości proporcjonalnej do powierzchni mieszkania”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót