Numer wpisu:4731

Data wpisu:05/24/2013

Data wydania wyroku:02/25/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 4333/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Wydawnictwo "Zielona Sowa" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelkie spory powstałe w związku z konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót