Numer wpisu:1221

Data wpisu:08/22/2007

Data wydania wyroku:06/06/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 80/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Tarnobrzegu

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Dokonana wpłata określona w par. 4 ust 1 niniejszej umowy podlega zwrotowi w wysokości pomnieszonej o karę umowną wynoszącą 10% kwoty partycypacji w przypadkach gdy: 1. Partycypujący odstępuje od zawarcia umowy partycypacyjnej przed zakończeniem budowy lokalu; 2. Partycypujący odtępuje od zawarcia umowy najmu, z przyczyn leżących po jego stronie; 3. Umowa zostaje rozwiązana z winy Partycypującego; 4. Partycypujący nie zawrze umowy najmu w wyznaczonym terminie."

Branża:Nieruchomości


Powrót