Numer wpisu:1644

Data wpisu:07/01/2009

Data wydania wyroku:03/24/2009

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 323/08

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Barbara Sudnik - Hryniewicz

Oznaczenie pozwanego:Integer S.A. we Wrocławiu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku zwłoki w wybudowaniu lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy, Kupującemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 0,1% ceny o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy tydzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 5%."

Branża:Nieruchomości


Powrót