Numer wpisu:5816

Data wpisu:10/08/2014

Data wydania wyroku:02/12/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3173/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Polanowscy Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy wraz ze złożeniem Spółce pisemnego oświadczenia o całkowitej rezygnacji z dokonania transakcji przez okres karencji równy co najmniej okresowi, na który została zawarta umowa pośrednictwa"

Uwagi:Na skutek sprzeciwu od wyroku zaocznego Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 12 lutego 2013 r., Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2013 r. utrzymuje w całości w mocy wyrok zaoczny Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i konsumentów z dnia 12 lutego 2013 roku wydany w sprawie XVII AmC 3173/12.
Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15 kwietnia 2013 r. sygn. akt XVII AmC 3173/12, Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 4 września 2014 r. sygn. akt VI ACa 1633/13 oddala apelację.

Branża:Nieruchomości


Powrót