Numer wpisu:5989

Data wpisu:02/19/2015

Data wydania wyroku:09/11/2014

Sygnatura akt:VI ACa 1965/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny

Oznaczenie powoda:Małgorzata Dębska

Oznaczenie pozwanego:"Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group" S.A. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"COMPENSA nie odpowiada za szkody, będące następstwem zdarzeń powstałych na skutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego, jeżeli po opuszczeniu pojazdu nie zabezpieczono należycie kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu do uruchomienia silnika lub odblokowania zabezpieczeń przeciw-kradzieżowych i urządzenia te zostały utracone lub skopiowane, a także gdy nie zabezpieczono należycie dokumentów pojazdu (dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli taką wydano na ubezpieczony pojazd), chyba że pojazd został utracony wskutek rozboju"

Uwagi:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 10 września 2013 r. - sygn. akt XVII AmC 9585/12 oddalił powództwo o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone.

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót