Numer wpisu:2615

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:03/31/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1345/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Praw Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Bartosz Stasiak - "NAMAXA TOUR" z siedzibą w Szczecinie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Niewykorzystanie przez Klienta wszystkich punktów programu, a w szczególności wycieczek lub innych atrakcji w miejscu docelowego pobytu, a także wcześniejszy od planowanego powrót z imprezy zwalnia NAMAXA z obowiązku zwrotu wartości opłaconych i niewykorzystanych świadczeń. Wcześniejszy powrót odbywa się na koszt i ryzyko Klienta. Niewykorzystanie świadczeń przez Klienta oznacza zrzeczenie się roszczeń z tego tytułu"

Branża:Turystyka


Powrót