Numer wpisu:3886

Data wpisu:10/29/2012

Data wydania wyroku:06/20/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3194/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Marek Poprawski

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W każdym przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Klientem przedstawionym przez "Poprawski" (lub jego krewnym, powinowatym, inną osobą bliską lub też osobą powiązaną z Klientem wspólnym interesem majątkowym, w szczególności powiązaną kapitałowo lub organizacyjnie) umowy sprzedaży lub najmu, lub jakiejkolwiek innej umowy prowadzącej choćby pośrednio do zbycia lub najmu nieruchomości, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić "Poprawski" wynagrodzenie zwane dalej "Wynagrodzeniem", w kwocie odpowiadającej 2,9 % ceny sprzedaży lub kwocie jednomiesięcznego czynszu najmu wskazanej w umowie zawartej między Zamawiającym a Klientem"

Branża:Nieruchomości


Powrót