Numer wpisu:3266

Data wpisu:06/25/2012

Data wydania wyroku:06/29/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 3346/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jarosław Knieć

Oznaczenie pozwanego:Gama - M II Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W razie nie dojścia do skutku umowy przyrzeczonej z przyczyn leżących po stronie strony zobowiązanej do kupna, strona zobowiązana do sprzedaży zobowiązana będzie zwrócić wszystkie kwoty uiszczone dotychczas na podstawie niniejszej Umowy bez odsetek. W takim przypadku strona zobowiązana do kupna zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz strony zobowiązanej do sprzedaży karę umowną w wysokości 5 % ceny określonej powyżej, tj. ... zł. (słownie:...)."

Uwagi:Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2 kwietnia 2012 r. utrzymuje w całości w mocy Wyrok zaoczny wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Branża:Nieruchomości


Powrót