Numer wpisu:1089

Data wpisu:03/27/2007

Data wydania wyroku:01/29/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 160/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Reklamacje wniesione do Biura po upływie 7 dni od zakończenia uznane będą za bezskuteczne”

Branża:Turystyka

Wyrok:

Powrót