Numer wpisu:6076

Data wpisu:06/25/2015

Data wydania wyroku:02/05/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 4707/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Dorota Pękalska - Biuro Nieruchomości "Nowogrodzka" Dorota Pękalska z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu określonego pkt 3a z przyczyn leżących po stronie Zlecającego jest on zobowiązany do zwrotu Agencji wszystkich kosztów związanych z czynnościami podjętymi w celu realizacji transakcji w wysokości 50% prowizji określonej w pkt 2a niniejszej umowy"

Uwagi:Na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 lutego 2013 r., sygn. akt XVII AmC 4707/12, Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 6 lutego 2014 r., sygn. akt VI ACa 1801/13 oddala apelację.

Branża:Nieruchomości


Powrót