Numer wpisu:1479

Data wpisu:07/22/2008

Data wydania wyroku:05/20/2008

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 107/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Activ Investment Sp. z o.o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„ Strony postanawiają, że do dnia podpisania umowy przyrzeczonej sprzedaży, Kupujący może dokonać własnych prac adaptacyjnych w Lokalu Mieszkalnym, jednakże pod warunkiem uzyskania od Activ Investment wcześniejszej pisemnej zgody na takie prace. W przypadku dokonania prac adaptacyjnych bez zgody Activ Investment kupujący zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości Lokalu Mieszkalnego.”

Branża:Nieruchomości


Powrót