Numer wpisu:6062

Data wpisu:05/29/2015

Data wydania wyroku:04/17/2015

Sygnatura akt:XVII AmC 1490/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Biuro Nieruchomości Karmar Karolina Kopka, Marcin Zastempowski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub osoba pozostająca z nim w stosunku osobistym tego rodzaju, że istnieje podstawa do przyjęcia, że działa na rzecz Zamawiającego, zawrze umowę sprzedaży Nieruchomości z osobą wskazaną przez pośrednika, bez udziału Pośrednika, zobowiązany jest zapłacić Pośrednikowi karę umowną w wysokości należnej prowizji, o której mowa w par. 4 pkt 1 w terminie 14 dni od dokonania tej czynności"

Branża:Nieruchomości


Powrót