Numer wpisu:1716

Data wpisu:10/30/2009

Data wydania wyroku:02/22/2005

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 117/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Pozwany: Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe na Życie i Reasekuracji S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku opisanym w pkt e) Towarzystwo na życzenie Ubezpieczonego zwróci składkę w wysokości proporcjonalnej do okresu odbywania przezeń służby wojskowej."

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót