Numer wpisu:1368

Data wpisu:04/07/2008

Data wydania wyroku:04/16/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 42/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Magdalena Byczkowska

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Po wystąpieniu szkody każda ze stron ma prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy jest dopuszczalne tylko w ciągu 30 dni od dnia wypłaty odszkodowania lub od dnia otrzymania przez właściciela pojazdu odmowy odszkodowania"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2007 r. (Sygn. akt VI ACa 854/07)

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót