Numer wpisu:772

Data wpisu:07/03/2006

Data wydania wyroku:03/27/2006

Sygnatura akt:Sygn. Akt XVII AmC 39/04

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Iwona Kamińska

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Do rozstrzygania sporów wynikających z tej umowy właściwe będą sądy powszechne w Łodzi.”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót