Numer wpisu:3299

Data wpisu:07/03/2012

Data wydania wyroku:04/05/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3675/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jarosław Knieć

Oznaczenie pozwanego:ABM INVESTMENTS sp. z o.o. sp. k z/s w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Opóźnienie terminu realizacji budowy z przyczyn leżących po stronie Spółki ponad termin określony w pkcie 1 niniejszego ustępu powyżej spowoduje obowiązek zapłacenia przez Spółkę na rzecz strony zobowiązanej do kupna kar umownych w wysokości 0,03% za każdy dzień opóźnienia liczonych od ceny lokalu mieszkalnego określonego w ustępie V pkt 1 tego aktu, nie więcej jednak niż 5 % tej ceny"

Branża:Nieruchomości


Powrót