Numer wpisu:2664

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:03/03/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1330/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Katarzyna Huk, Jarosław Stach

Oznaczenie pozwanego:J.W. Construction Holding spółka akcyjna w Ząbkach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sprzedający oświadcza, ze wyraża zgodę na dokonanie opisanego w § 2 przelewu pod warunkiem uiszczenia opłaty z tego tytułu przez Cedenta lub Cesjonariusza na rzecz Sprzedającego opłaty manipulacyjnej w wysokości 1490,00 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2011 r. (VI Wydział Cywilny - sygn.akt VI ACa 766/10)

Branża:Nieruchomości


Powrót