Numer wpisu:1397

Data wpisu:05/07/2008

Data wydania wyroku:12/28/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 98/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kołobrzegu

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Termin określony w ust. 1 może ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od Sprzedającej tj. siły wyższej lub zmiany prawa budowlanego. "

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót