Numer wpisu:3330

Data wpisu:07/06/2012

Data wydania wyroku:01/26/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3233/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Agnieszka Koćmiel

Oznaczenie pozwanego:Przedsiębiorstwo Budowlane "Leg-bud" Gabrysiak Chodzyński spółka jawna w Legionowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku nie stawienia się kupującego w wyznaczonym terminie sprzedający może dokonać odbioru jednostronnie sporządzając protokół odbioru stwierdzający zakres wykonania przedmiotu umowy i stan techniczny lokalu"

Branża:Nieruchomości


Powrót