Numer wpisu:3355

Data wpisu:07/06/2012

Data wydania wyroku:01/26/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3235/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Adam Janowski

Oznaczenie pozwanego:Przedsiębiorstwo Budowlane "Leg-bud" Gabrysiak Chodzyński spółka jawna w Legionowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą Stronę o zmianie adresu wskazanego dla celów niniejszej umowy. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu jakakolwiek korespondencja przesłana na ostatni znany adres drugiej Strony będzie uważana za prawidłowo doręczoną"

Branża:Nieruchomości


Powrót