Numer wpisu:5793

Data wpisu:08/27/2014

Data wydania wyroku:05/29/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 10661/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Krzysztof Rdest

Oznaczenie pozwanego:Anna Łasocha - F.H.U. ANNEX w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd wybrany przez powoda"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót