Numer wpisu:4442

Data wpisu:04/05/2013

Data wydania wyroku:01/28/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 1251/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stanisław Marek Murzynowski

Oznaczenie pozwanego:"SpeedTEL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sierpcu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W żadnym przypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Abonenta lub osoby trzecie, będące następstwem korzystania lub niemożności korzystania z usług Operatora przez Abonenta włącznie z utratą zysków z działalnosci przedsiębiorstwa, przerwy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczej lub innych strat pieniężnych i niepieniężnych, nawet jeśli Operator został poinformowany o możliwości zaistnienia takich szkód" (§ 11 pkt 2 regulaminu)

Branża:Usługi telekomunikacyjne


Powrót