Numer wpisu:2550

Data wpisu:09/21/2011

Data wydania wyroku:06/27/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2620/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z/s w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Jarosław Figiel - Exploruj.pl - Jarosław Figiel z/s w Zakopanym

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Klienta, klient nie skorzysta ze świadczeń, które są zapewnione w czasie trwania imprezy i objęte programem nie może się on domagać odszkodowania ani obniżenia ceny"

Branża:Turystyka


Powrót