Numer wpisu:4574

Data wpisu:04/30/2013

Data wydania wyroku:03/15/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3824/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" z siedzibą w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Krzysztof Orlikowski

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku nieterminowego regulowania płatności Sklep.blueorb.pl zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek 0,2% od kwoty brutto za każdy dzień zwłoki"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót