Numer wpisu:2605

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:06/27/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2428/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z/s w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Tomasz Kłoska - Pro Sport Tomasz Kłoska z/s w Mikołowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Nie wykorzystanie przez klienta, z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem imprezy nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub do żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia"

Branża:Inne usługi


Powrót