Numer wpisu:1556

Data wpisu:02/18/2009

Data wydania wyroku:11/26/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 91/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Krakowskie Konsorcjum Inwestycyjne KRAKOIN Sp. z o. o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Kupujący może odstąpić w drodze pisemnej od niniejszej umowy na każdym etapie jej obowiązywania, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu. W takim wypadku Sprzedający zwróci kupującemu - w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy z nabywcą, ale nie później niż w ciągu trzech miesiecy od daty odstąpienia - wpłącone przez niego kwoty, ale zatrzymując zadatek (tj. kwotę określoną w par. 9.3).”

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2008 r. (Sygn. akt VI ACa 532/08)

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót