Numer wpisu:4156

Data wpisu:12/31/2012

Data wydania wyroku:05/25/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1015/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w Legnicy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W razie wątpliwości przyjmuje się, że każde uzyskanie odszkodowania z tytułu określonego w § 1 od dnia podpisania niniejszej umowy jest wynikiem działań Zleceniobiorcy i stanowi podstawę do naliczania wynagrodzenia w wysokości, określonej w § 3 ust. 3 i 4 umowy" (§ 3 ust. 5)

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2012 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 1321/11)

Branża:Usługi ubezpieczeniowe

Wyrok:

Powrót