Numer wpisu:5320

Data wpisu:10/15/2013

Data wydania wyroku:07/29/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 9754/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Bernardyna Kaźmierczak - "Biuro Obrotu Nieruchomościami Bernardyna Kaźmierczak"

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy podpisanej z Pośrednikiem na wyłączność przed podpisaniem umowy z osobą nie będącą klientem Pośrednika, po uprzedniej zapłacie Pośrednikowi kary umownej, której wysokość strony ustalają na kwotę wynagrodzenia za usługę wynikającą z par. 5"

Branża:Nieruchomości


Powrót