Numer wpisu:289

Data wpisu:02/22/2005

Data wydania wyroku:12/21/2004

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 69/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Sosnowiecka Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Nowa” w Sosnowcu

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W terminie późniejszym Spółdzielnia zawrze umowę o realizację domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej/bliźniaczej, którą Przyszły Użytkownik zobowiązuje się podpisać w ciągu 15 dni od daty jej otrzymania”

Branża:Nieruchomości


Powrót