Numer wpisu:3207

Data wpisu:05/29/2012

Data wydania wyroku:12/30/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2474/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Verona Building - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli Kupujący popadnie w zwłokę z zapłatą drugiej lub dalszej raty ceny, przekraczającą 45 dni w stosunku do terminów wynikających z harmonogramu płatności, o którym mowa w pkt. 4.5, to Spółka uprawniona będzie do odstąpienia od niniejszej umowy z winy Kupującego oraz do równoczesnego żądania zapłaty przez Kupującego kary umownej w wysokości 10 % ceny określonej w pkt. 3.1 niniejszej umowy"

Branża:Nieruchomości


Powrót