Numer wpisu:2412

Data wpisu:07/05/2011

Data wydania wyroku:03/10/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 1161/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Maciej Jan Lipka

Oznaczenie pozwanego:Massandra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Postanowienie uznane za niedozwolone:§ 11 ust 2 "Kupujący może w terminie do 30 czerwca 2009 r. odstąpić od umowy bez podania powodów, z zastrzeżeniami, że w takim przypadku ciąży na nim obowiązk zapłaty sprzedawcy kwoty odstępnego wynoszącego 15% (piętnaście procent) ceny lokalu. Kwota odstępnego płatna będzie w terminie 7 dni od dnia doręczenia sprzedawcy oświadczenia kupującego o odstąpieniu od niniejszej umowy sprzedawcy służy w takim przypadku prawo potrącenia wierzytelności, służących wzajemnie stronom"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011 r. - VI Wydział Cywilny (sygn. akt VI ACa 697/10)

Branża:Nieruchomości


Powrót