Numer wpisu:2718

Data wpisu:12/28/2011

Data wydania wyroku:08/24/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2158/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:"Univers Art." Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony postanawiają, ze różnica do 1 m² w powierzchni użytkowej przedmiotowego lokalu mieszkalnego wynikająca z inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do projektu nie będzie rodzić roszczeń finansowych pomiędzy stronami. Zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni powyżej 1m², skutkować będzie zobowiązaniem Stron do dokonania wzajemnych rozliczeń tj.: odpowiednio pomniejszeniu lub powiększeniu, o kwotę wynikającą z przemnożenia ceny 1 m² wynoszącą ... zł przez różnicę w powierzchni użytkowej przekraczającą 1 m²"

Branża:Nieruchomości


Powrót