Numer wpisu:854

Data wpisu:09/01/2006

Data wydania wyroku:08/07/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 73/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka” w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Po upływie okresu wypowiedzenia Spółdzielnia zwróci Nabywcy nominalną kwotę wniesionych wpłat na poczet wkładu budowlanego, pomniejszoną o koszt obsługi inwestorskiej w wys. 1,5% sumy wkładu budowlanego obliczonej na dzień rozliczenia oraz o ewentualne odsetki, nie wcześniej jednak jak po zawarciu umowy z innym nabywcą i wpłaceniu przez niego na poczet wkładu budowlanego sumy równej co najmniej wpłatom podlegającym zwrotowi”

Branża:Nieruchomości


Powrót