Numer wpisu:2315

Data wpisu:06/10/2011

Data wydania wyroku:11/24/2009

Sygnatura akt:XVII AmC 287/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Iwona Kostecka - Agencja Turystyki Językowej "LINGWISTA" Iwona Kostecka z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Odpowiedzialność organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy jest ograniczona do dwukrotności ceny imprezy"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 października 2010 r. - VI Wydział Cywilny (sygn. akt VI ACa 316/10)

Branża:Inne usługi


Powrót